Bezpečnost hnojiv


Nové chemické poznatky a nové chemické právní předpisy mohou vést k tomu, že fosforečná hnojiva obsahující dusičnan amonný a další přísady budou zařazena do kategorií. Tyto typy produktů mohou být kategorizována jako nebezpečná pro člověka i pro životní prostředí.

V průběhu let se hnojiva obsahující dusičnan amonný vyskytla v několika nehodách, které ovlivnily legislativu přepravy, skladování i manipulace. Rozklad během přepravy a skladování způsobil uvolňování toxických plynů a vytvoření nebezpečných situací.

Organizace spojených národů vydala Globálně Harmonizovaný Systém klasifikace a označování chemických látek (GHS). Pokud jde o zkušební metody a identifikace nebezpečí, je systém GHS harmonizován Doporučením OSN pro přepravu nebezpečných věcí – Vzorovými předpisy. Evropa si přizpůsobila evropskou verzi GHS a vydala Klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).

Mezinárodní Doporučení OSN o přepravě nebezpečných věcí je přijato v mezinárodních právních předpisech pro přepravu hnojiv prostřednictvím nařízení IMO (námořní přeprava), ADR (silniční přeprava), RID (železniční přeprava), ADN(R) (říční přeprava) a IATA (letecká přeprava). Pro skladování hnojiv platí národní a místní předpisy. Směrnice SEVESO poskytuje návod ohledně skladovaných objemů / posouzení rizik pro nebezpečné produkty v rámci EU.

Nejlepším postupem pro zajištění správných informací o výrobku nebo složkách používaných při výrobě nebo zpracování hnojiv je vyžádat si novou aktualizovanou verzi bezpečnostních listů (SDS) vypracovaných podle právních předpisů pro zemi použití daných produktů.

Správný bezpečnostní list obsahuje informace o možném nebezpečí a doporučení týkající se manipulace a skladování, nežádoucích situací a likvidace. Správný bezpečnostní list také obsahuje informace o kategorii přepravy.

 

Bezpečnost hnojiv podle typu produktu

Jednosložkový dusičnan amonný (hnojivo s vysokým obsahem nitrátu)

OSN klasifikuje DA 33.5 jako okysličovadlo (třída 5.1) kvůli jeho vysokému obsahu dusičnanu amonného. Zvláštní úprava pro skladování se řídí národními orgány. Hnojiva Yara na bázi dusičnanu amonného splňují test odolnosti vůči výbuchu, přičemž mají velmi vysokou odolnost vůči výbuchu. Pokud je pytlované hnojivo zasaženo požárem, mohou se pytle roztavit a rozpadnout, ale na požár budou mít zanedbatelný vliv.

Manipulace s rozsypaným a odpadním materiálem obsahujícím dusičnan amonný

Rozsypaný materiál z dopravníkových pásů nebo pytlů, pokud není kontaminován a splňuje požadavky předpisů pro hnojiva, je třeba rychle sesbírat, manipulovat a prodat jako normální produkt.

Pokud tomu tak není, musí být tento materiál rozpuštěn nebo upraven na inertní materiál. Pokud je vážně kontaminován, je třeba produkt považovat za odpad a s nebezpečným materiálem by se mělo manipulovat v souladu s platnými právními předpisy. 

Kromě nařízení CLP je v Evropě skladování hnojiv obsahujících dusičnan amonný upraveno směrnicí COMAH (Seveso). Některé evropské země jako Německo a Francie mají také další národní předpisy, TRGS v Německu a Code de l’environment ve Francii, které upravují skladování těchto výrobků. Tyto typy národních předpisů jsou stále častější a je třeba si je místně zkontrolovat.

Dusičnan amonný v NPK

Při vysokých teplotách se dusičnan amonný v hnojivech NPK může rozkládat. Exotermní reakce uvolňuje z hnojiva teplo a plyny po počátečním období s klesající hodnotou pH. Rychlost rozkladu se urychluje v přítomnosti chloridu, organických látek a některých kovových iontů – zejména mědi (Cu2+). Rozklad je zpomalen v přítomnosti fosfátů, uhlíkatého materiálu a při vysoké hodnotě pH.

Některá hnojiva NPK na bázi dusičnanu amonného vykazují vlastnosti samovolného rozkladu (SSD). Samovolný rozklad může u některých hnojiv být iniciován nahodilým ohřátím (> 120 °C) po určitou dobu. Takový rozklad bude pokračovat i po odstranění zdroje tepla a může být velmi obtížné jej zastavit. Samotný rozklad obvykle není nebezpečný, ale uvolněný plyn obsahuje toxické složky (např. Cl2, HCl, NOx).

Hnojivo s dusičnanem vápenatým

Hnojivo DV obsahuje přibližně 15 % krystalické vody, která minimalizuje oxidační vlastnosti materiálu. Hnojiva na bázi amonno vápenaté soli kyseliny dusičné jsou zařazena do GHS/CLP jako „Akutní tox., 4 H302., poškození/podráždění očí, H318“. Pytle s produktem jsou označeny v souladu s odpovídajícími chemickými předpisy. Hnojivo DV se nepojí s žádnou závažnou nehodou.

Hnojiva s močovinou

Produkty s močovinou nejsou podle nařízení (ES 1272/2008), CLP) a dopravních předpisů OSN klasifikovány jako nebezpečný materiál, ale jsou potenciálně nebezpečné, protože při vystavení vysoké teplotě mohou uvolňovat amoniak. Močovina by se neměla míchat s jinými chemikáliemi, zvláště nebezpečné může být smíchání s kyselinou dusičnou.

Prevence zneužití hnojiv

Budovy a prostory pro skladování nebo manipulaci s hnojivy musí být řádně zajištěny pro zabránění vniknutí neoprávněných osob. Hnojiva obsahující dusičnan amonný nebo jiné nitráty mohou být použita k výrobě výbušnin, k čemuž došlo při několika teroristických útocích po celém světě. 

Dostupnost těchto produktů je proto omezena zákonem. Minerální hnojiva obsahující 16 % nebo více dusičnanu amonného nejsou dostupná pro veřejnost. Přístup k těmto produktům mohou mít pouze zemědělci a další uživatelé v oboru. (Nařízení EU 1907/2006, REACH)

Jednoduchým pravidlem je, že pokud je nitrátový dusík (NO3-N) a koncentrace amoniakálního dusíku (NH4-N) 8 % nebo více, obsahuje produkt více než 16 % dusíku ve formě dusičnanu amonného.

Jednoduchá doporučení pro prevenci trestného činu:

  • Ukládat minerální hnojivo v uzamčených místnostech.
  • Zakrývat minerální hnojivo, které musí být skladováno venku.
  • Pravidelně kontrolovat, zda hnojivo neubylo, tedy zda nemohlo být odcizeno.
  • Nepřeprodávejte hnojivo, pokud si nejste jisti, zda bude použito v daném oboru.