Manipulace a přeprava průmyslových hnojiv


Než produkty dorazí ke koncovému uživateli, jsou v rámci manipulačního řetězce vystaveny několika krokům a mechanickému namáhání. Je velmi důležité, aby při dodání měl produkt uspokojivou kvalitu umožňující jeho okamžité použití bez vlivu na jeho aplikaci nebo následně na výnosy.

Manipulace a přeprava průmyslových hnojiv

Pro minimalizaci zhoršení kvality a jako prevence bezpečnostních problémů při přepravě je nutno věnovat pozornost jak počátečním vlastnostem hnojiva, tak správným postupům při manipulaci s ním. Správná manipulace a přeprava hnojiv by měla být založena na klimatických podmínkách, typu hnojiva a na způsobu dodávky (volně ložené nebo v pytlích).

Kontrola bezpečnosti a kvality zásobníků a skladů

 • Plavidla musí být kontrolovány dle mezinárodních postupů pro kvalitu (IMO) a bezpečnost a dle jednotné inspekční normy Yara.
 • Zajistěte, aby nedocházelo ke křížové kontaminaci při překládkách nebo ve skladu.
 • Dynamický sypný úhel (kluzný úhel) produktu lze měřit metodou sklápěcího boxu (IMO).
 • Do přímého kontaktu s hnojivem se nesmí dostat žádné elektrické zařízení.
 • Nápisy ZÁKAZ KOUŘENÍ musí být viditelně umístěny a respektovány.
 • Podlaha ve skladu, dopravníkové pásy a zařízení musí být čisté, suché a bez zbytků.
 • Neskladujte v blízkosti produktu hnojiva, která neodpovídají specifikacím nebo jsou vyřazena.

Preventivní opatření pro zachování objemové kvality hnojiv (nakládka plavidel, nákladních člunů a nákladních vozidel)

 • Čisté a suché nákladní prostory bez nečistot a volné rzi.
 • Těsnicí poklopy nákladových otvorů; námořní plavidla musí být testována ultrazvukovým detektorem netěsností.
 • Oprava v případě netěsnosti poklopu (gumová těsnění, přítlačná lišta).
 • Dřevěné přepážky musí být pokryty plastem.
 • Před nakládkou technické močoviny a dusičnanu vápenatého je nutno ošetřit povrch nákladového prostoru odrezovačem.
 • Náklad by měl být zcela zakryt plastovou fólií a zafixován upevňovacími prostředky.
 • Nakládka se nesmí provádět při výskytu srážek nebo za husté mlhy.
 • Přeprava nákladním vozidlem nebo vagonem musí probíhat v čistotě a náklad musí být zakrytý proti povětrnostním vlivům a úniku.
 • Při nakládce zabraňte pádu produktu z výšky. Preferovány jsou kaskádové nakládací násypky nebo dopravníkové pásy.
 • Náklad musí být zarovnán v souladu s předpisy IMO (kód BC). Pokud je to proveditelné, mělo by zarovnání být omezeno na konec nakládky.

Vykládka

 • Doporučují se přístavní jeřáby nebo lodní jeřáby s drapáky.
 • Před zahájením vykládky proveďte kontrolu nákladu, zkontrolujte nakládací otvory a povrch nákladu. Pokud je produkt poškozen (kontaminace / vniknutí vody), zavolejte pracovníky dohledu a informujte o tom vedoucího.
 • Vyfotografujte veškeré poškozené zboží a snímky odešlete nejbližší pobočce místního zákaznického servisu.
 • Pokud vlivem poškození došlo k vysypání produktu, je nutno řešit tuto situaci v souladu s pokyny uvedenými v bezpečnostním listu produktu (SDS).
 • Neodstraňujte plast zakrývající produkt dříve, než Odstraňování hrud z nákladuzačne vykládka.
 • Neprovádějte vykládku při výskytu srážek nebo za husté mlhy. Zavřete poklopy.
 • Zkontrolujte, zda náklad poškozený vodou a kontaminanty jsou odděleny od nepoškozeného produktu.
 • Nemíchejte vlhký materiál nebo materiál rozsypaný v přístavišti nebo na palubě plavidla s nepoškozeným produktem.
 • Jakmile je vyčištěna značná část plochy nákladového prostoru, použijte zařízení bobcat.
 • Omezte najíždění do produktu na minimum, aby se snížila tvorba prachu a jemných částic.
 • Manipulujte s produktem opatrně, aby se nedrtil.
 • Udržujte vykládací zařízení čisté a suché.
 • Pro snížení absorpce vody je důležité rychlé provedení vykládky.
 • Z drapákového nakladače často odstraňujte rozsypaný materiál.

Vnitřní vak je vodotěsný, jeho případné poškození může mít dopad na hnojivo. Proto dávejte vždy pozor na případné externí poškození způsobené přepravou nebo vykládkou.

Segregace hnojiva

Hnojiva sestávají z částic o různé velikosti. Při pohybu nebo vibracích mají menší a větší částice tendenci oddělovat se, tj. hnojivo se segreguje. Tento jev může probíhat na mnoha místech distribučního systému, zejména, když je materiál nakupen do velkých hromad. Ve středu hromady bude více menších částic. Doporučuje se vytvářet hromady pomocí mnoha malých hromádek a zajistit při opětovné manipulaci důkladné promíchání.

Segregace hnojiva (vlevo špatný postup / vpravo správný postup)

Segregaci je nutno minimalizovat správnou manipulací, aby změna distribuce velikosti částic nevedla ke změně vlastností produktu.

Zařízení pro nakládku, vykládku, skladování a přepravu

 • Drapáky, násypky, nákladní vozidla, dopravníkové pásy a místa překládky musí být čistá a nepropustná.
 • Před přestávkou násypky a dopravníkové pásy vyprázdněte. V případě potřeby je vyčistěte.
 • Pneumatické dopravníky, redlery (řetězové dopravníky) a šnekové podavače se nedoporučují.
 • Pokud je to proveditelné, expedujte vždy plné palety. Zakryjte palety ochrannou fólií a uložte je zpět do skladu. Dbejte, aby produkty YaraVita byly při přepravě chráněny proti poškození nebo znečištění.

Skladování a vykládka volně ložených hnojiv

 • Hnojiva musí být skladována na čisté a suché podlaze. Stopy produktu, které zůstanou na podlaze, vytvoří při vystavení vzdušné vlhkosti roztok.
 • Dveře musí těsně přiléhat a ostatní otvory musí být uzavřeny.
 • Dřevěné přepážky musí být pokryty plastem, pokud nejsou impregnovány.
 • Volně ložené produkty musí být ihned po vykládce zakryty plastovou folií nebo jiným krycím materiálem.
 • Krycí materiály se musí překrývat minimálně o 0,5 m a musí být upevněny tyčemi. Pokud je použito několik svislých plachet, musí horní plachty překrývat spodní. Plachta musí také krýt 1 m podlahy před produktem.
 • Při odebírání produktu z hromady nevystavujte produkt zbytečně vzduchu.
 • Po dokončení této činnosti produkt ihned znovu zakryjte.
 • Zabraňte křížové kontaminaci produktu.
 • V případě vysypání produktu prostor ihned zameťte a vyčistěte.
 • Při přeskupování hromady čelním nakladačem zabraňte rozsypání produktu; nepřeplňujte lžíci nakladače, nevjíždějte do hromady.
 • Jsou-li v hromadě patrné hrudky, je nutno produkt po dodání nebo před vyexpedováním přesít.
 • Zabraňte kontaktu produktu se zdroji tepla.
 • Nevjíždějte do hromady hnojiva předními koly nakladače.

Použití nakladačů

Pro manipulaci s volně loženým materiálem je nejvhodnější použít nakladač. Aby však nedošlo k poškození materiálu, doporučuje se přijmout tato bezpečnostní opatření:

 • Udržujte správný úhel lžíce vůči podlaze, aby se minimalizovalo drcení.
 • Nenechávejte lžíci ve vodorovné poloze.
 • Dbejte, aby se produkt nerozsypával na podlahu.
 • Nenajíždějte koly do hromad.

Ruční manipulace s balenými hnojivy

Při manipulaci s chemickými produkty se vždy doporučuje ochrana těla bez ohledu na to, zda produkt je nebo není klasifikován jako nebezpečný. Zabraňte přímému kontaktu s kůží a očima. Vždy si přečtěte štítek na obalu. Obsahuje důležité informace o možných rizicích a o minimalizaci souvisejících rizik.

 1. Při zvedání, přemisťování nebo vykládce nákladu nesmí nikdo stát pod nákladem nebo v jeho blízkosti.
 2. Zvedání musí být plynulé a svislé.
 3. Po zvednutí proveďte požadovanou operaci a nenechávejte náklad viset ve vzduchu.
 4. Prostředky sloužící ke zvedání vaků musí mít hladké zaoblené hrany, aby se nepoškodilo zvedací oko.
 5. Náklad nesmí po hrotech zdvihacího zařízení klouzat.
 6. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při prořezávání vaků, nejlepší je používat nůž s dlouhou rukojetí.

Zvedání a přemisťování pytlů hnojiv

Zvedání a přemisťování pytlů hnojiv (ruční manipulace)

Pokud je při stohování některý vak poškozen, nesmí obsluha s tímto pytlem v žádném případě manipulovat, dokud není provedeno náležité posouzení rizika. Je známo, že pytel nad poškozeným pytlem začne být nestabilní a může spadnout a způsobit tak smrtelné zranění obsluhy. Stoh pytlů musí být rozebrán vysokozdvižným vozíkem a poškozené pytle musí být mechanicky odebrány k likvidaci s ohledem na chatrnost obalového materiálu.

Zvedání a přemisťování pytlů hnojiv (ruční manipulace)

 1. Nezvedejte ani nemanipulujte s nadměrně těžkými břemeny. Zvedání těžkých břemen a manipulace s nimi může vést ke zranění.
 2. Zaujměte stabilní postoj, chodidla by měla být od sebe na šířku ramen, a pevně uchopte břemeno.
 3. Při zvedání a manipulaci držte hlavu vzhůru a záda rovně.
 4. Jakmile břemeno zvednete, upravte pozici rukou, abyste zajistili pevné uchopení.
 5. Při přenášení udržujte břemeno blízko těla a pasu.
 6. Při zvedání již neohýbejte záda.
 7. Při zvedání nebo přenášení nezkrucujte záda ani se nenaklánějte do stran.
 8. Pohybujte se plynule.
 9. Nejprve balík položte, pak upravte jeho polohu.